Izložba “Svremena egipatska umjetnost” otvorena je  u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji Centar,  od 09 .oktobra. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 09. novembra.

“Zahvaljujući ljubaznosti države Egipta koji je kolekciju od 80 radova poklonio Galeriji umjetnosti nesvrstanih zemalja „Josip Broz Tito“, da-nas Centar savremene umjetnosti Crne Gore posjeduje umjetničke radove najeminentnijih stvaralaca egipatske savremene umjetnosti.
Moderna i savremena egipatska umjetnost je nastala u susretu bo-gate umjetničke tradicije Egipta sa Evropom i evropskom kulturom 20. vijeka.
Dihotomija između modernizma i tradicionalnih vrijednosti je uvijek bila prisutna ali je u pojedinim periodima imala različitu važnost i sna-gu. Egipatski umjetnici su se nalazili između manje ili više kontradik-tornih kulturoloških izvora i umjetničkih uticaja. Snažna nacionalna tendencija koja je bila evidentna kod ranijih generacija egipatskih umjetnika prisutna je i u savremenoj umjetnosti. Takođe, tendencija da se umjetnički model traži u faraonskom naslijeđu ili u narodnoj kulturi se nastavila i tokom ovog perioda. Pored nacionalnog, veo-ma važnu ulogu igra i islamski aspekt, koji je druga bitna odrednica egipatske umjetnosti.

Islamski aspekt se pojavljuje u dvije forme: kao kaligrafija i djela in-spirisana kaligrafijom ili kao religiozne kulturne ili istorijske teme tre-tirane na figurativni način.

Danas u Egiptu postoji jedan broj umjetnika koji naglašeno naginju zapadnoj umjetnosti i novim tendencijama u slikarstvu. Ovi umjetnici su najčešće neko vrijeme živjeli, školovali se i stvarali u Evropi. Na-jzastupljenije je stvaralaštvo koje kao sredstvo izraza koristi klasične likovne tehnike dok se instalacijama i drugim eksperimentalnim for-mama bavi manji broj savremenih egipatskih umjetnika.”

Viši kustos, Anita Ćulafić